Kategorie

Najczęściej kupowane

Producenci

Regulamin

sklepu internetowego www.markowerowery.pl

 

 

I. Definicje.

 

Zawarte w Regulaminie pojęcia oznaczają;

1. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Klient – konsument, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje zamówienia.

3. Konsument - za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Konto Klienta - podstrona serwisu Sklepu internetowego www.markowerowery.pl zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień.

5. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego.

6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta Klienta,  dokonana przez Klienta z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie serwisu Sklepu internetowego www.markowerowery.pl.

7. Sklep Internetowy (Sklep)– serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę,  dostępny pod adresem www.markowerowery.pl za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa i za pośrednictwem którego Klient może kupić Towary.

8. Usługodawca –  ARMOT spółka jawna z siedzibą w Poznaniu przy os.Zwycięstwa 17A, 61-648 Poznań, zarejestrowaną w Wydziale Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod numerem NIP: 9720200312 oraz nr statystyczny REGON: 004858010.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

2. W ramach serwisu www.markowerowery.pl Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Dostęp do usług oferowanych przez Sklep Internetowy mają tylko i wyłącznie zarejestrowani Klienci.

4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

5. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.markowerowery.pl. Informacje o towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93).

III. Zasady przyjmowania zamówień

 

1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.markowerowery.pl.

2. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, potwierdzającą złożenie zamówienia  do Sklepu.. Zawarcie umowy następuje w momencie potwierdzenia przez obsługę sklepu dostępności towaru wybranego przez Klienta. Klient zostanie poinformowany o dostępności drogą mailową (e-mail ze zmianą statusu zamówienia na potwierdzone wysłany na adres e-mail podany przez Klienta).

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

4. Usługodawca ma prawo do powierzenia realizacji Zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy) bez informowania o tym Klientów.

5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

6. Sklep Internetowy nie prowadzi sprzedaży hurtowej. W przypadku złożenia przez jednego Klienta Zamówienia na więcej niż dwie sztuki tego samego Towaru, Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania takiego Zamówienia lub do jego realizacji na indywidualnie uzgodnionych z Klientem warunkach.

7. Umowa sprzedaży Produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.

 

IV. Zawarcie Umowy sprzedaży oraz warunki realizacji zamówień 

 

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego, udostępnianego na podstronie www.markowerowery.pl., po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz dokonaniu aktywacji konta. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w jego opisie.

2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

3. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia anulowania zamówienia.

 4. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest paragon fiskalny. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury.

5. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu do momentu jego zrealizowania (do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

6. Zmian w zamówieniu można dokonać poprzez przesłanie wiadomości email na adres: franowo@markowerowery.pl

7. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:

a) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

 b) niekompletności przesyłki,

 c) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.

 

V. Cena towaru

 

1. Informacja o cenie podawana na stronie www.markowerowery.pl. ma charakter wiążący od momentu skutecznego złożenia zamówienia. Cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów. W przypadku podania na stronie Sklepu błędnej ceny Klient zostanie o tym poinformowany, przed przyjęciem zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania potwierdzonego zamówienia w przypadku zaistnienia ważnych przesłanek ekonomicznych, błędu w cenie lub nieprawidłowej informacji o dostępności produktu u jednego z dostawców.

2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego www.markowerowery.pl.zamieszczone przy oferowanym produkcie:

- zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

VI. Rabat towaru

1. Po przekroczeniu progu zakupowego 1000zł Klient otrzymuje kartę uprawniająca do uzyskania rabatu.

2. Karta uprawnia do rabatu na:

- rowery (z wyłączeniem rowerów dziecięcych, młodzieżowych, modeli promocyjnych) - 5 %

- części i akcesoria – 5 %

- usługi serwisowe – 7 %

3. Karta rabatowa obowiązuje przy zakupach dokonywanych w sklepie internetowym www.markowerowery.pl oraz w sklepach stacjonarnych Markowerowery.pl.

4. Uzyskane rabaty nie dotyczą towarów przecenionych, promocyjnych i wyprzedażowych.

VII. Dostawa Towaru

 

1. Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym realizowane są w formie wysyłkowej lub poprzez odbiór osobisty w siedzibie sklepu: Markowerowery.pl ul. Krzywoustego 68, 61-144 Poznań.

2. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

3. Zamówione Towary są przesyłane przez firmę kurierską DPD.

4., Klient ma możliwość dokonania płatności przelewem bankowym lub poprzez płatność elektroniczną realizowaną w serwisie rozliczeniowym.

5. Deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski wynosi:

a) Usługa kurierska do 3 dni roboczych od następnego dnia po nadaniu paczki.

6. Koszty wysyłki są ustalane przez Usługodawcę i wskazywane na stronie Sklepu Internetowego www.markowerowery.pl przy opisie każdego towaru.

 

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży

 

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni, liczonych od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta.

2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez odesłanie towaru z załączonym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: Markowerowery.pl ul. Krzywoustego 68 61-144 Poznań.

3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia.

4. W przypadku odstąpienia towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami, opakowaniem produktu oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: Markowerowery.pl ul. Krzywoustego 68 61-144 Poznań.

5. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

ł) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,

 

IX. Niezgodność Towaru z Umową sprzedaży

 

1. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93), za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta.

2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta (konsumenta) jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

3. Usługodawca nie jest producentem Towarów. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

 

X. Reklamacje

 

1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia niezakłóconego działania Sklepu oraz zobowiązuje się usunąć nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez Klienta.

2. Usługodawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi towaru wolnego od wad.

3. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego oraz o niewłaściwej jakości Usług Sklepu.

4. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu www.markowerowery.pl Klient zgłasza pisemnie na adres: Markowerowery.pl ul. Krzywoustego 68 61-144 Poznań lub mailowo na adres franowo@markowerowery.pl.

5. Klientowi przysługuje prawo do złożenia pisemnej reklamacji w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu www.markowerowery.pl. Reklamację złożoną po upływie określonego terminu w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Klienta.

6. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.

7. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres nadawcy, jak również uzasadnienie reklamacji.

8. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia, o czym Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony.

 

XI. Wypowiedzenie umowy

 

1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, poprzez przesłanie oświadczenia w wiadomości e-mail.

2. Klient rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną po upływie okresu wypowiedzenia,  poprzez samodzielne usunięcie Konta.

3. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu bez wzywania do zaprzestania naruszenia.

 

XII. Ochrona danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), jest Usługodawca.

2. Rejestrując się w Sklepie Internetowym www.markowerowery.pl. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym www.markowerowery.pl. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy www. Markowerowery.pl. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 

3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

4. Zgodne z ww. ustawą, Klienci Sklepu internetowego www.markowerowery.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

 

XIII. Spory

 

1. Strony mają możliwość pozasądowego rozstrzygnięcia powstałych sporów, w drodze polubownego załatwienia sporu.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

XIV. Postanowienia końcowe 

 

1. Usługodawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia Usług w Sklepie w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.

2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu, pod warunkiem że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.

4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku.